Regulamin

Przed założeniem konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Założenie przez gracza konta w serwisie jest równoznaczne z tym, że gracz:

 • zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia
 • zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z prawem,
 • zobowiązuje się postępować zgodnie z zaleceniami opisanymi w Netykiecie Gracza,
 • zapoznał się z Zasadami Odpowiedzialnego Grania,
 • zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Serwisie.

Regulamin świadczenia usług w Serwisie gryonline.naprzerwie.pl

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników indywidualnych (dalej jako „Użytkownicy”) z usług interaktywnych (dalej jako „Usługi”) świadczonych przez Usługodawcę za pomocą serwisu internetowego Usługodawcy (dalej jako "Serwis")

1.2. Usługodawcą jest GameDesire Group S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Promienistych 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez sąd Rejonowy w Krakowie Kraków – Śródmieście XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000882543. (dalej jako "Usługodawca"). Numer NIP: PL9452180815.

1.3. Administratorem danych osobowych jest Gamedesire Limited z siedzibą w Xemxija (Malta) oraz GameDesire Group S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Promienistych 1 (zwani dalej "Operatorem").

1.4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

1.5. Świadczenie usług przez Usługodawcę polega na: (1) umożliwieniu zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu („Członkom”) korzystania z Serwisu stanowiącego platformę do gier prowadzonego w celu dostarczenia Użytkownikom rozrywki, umożliwienia im nawiązania kontaktów i dyskusji w gronie osób zainteresowanych grami, oraz wzbogacenie ich wiedzy o zagadnieniach związanych z graniem oraz (2) nabywanie znaków legitymacyjnych (Żetonów) w celu korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

1.6. Świadczenie usług przez Usługodawcę polega na umożliwieniu Członkom Serwisu brania udziału w grach, w których punktowana jest szybkość, zręczność i spostrzegawczość Użytkownika, przy czym zwycięzcą zostaje ten, kto dzięki swojej szybkości, spostrzegawczości i zręczności uzyska najwięcej punktów w danej rozgrywce, jak również grach, w których uzyskanie punktów lub ostateczny wynik uzależnione są w części lub w całości od przypadku.

1.7. Korzystanie z usług oferowanych w Serwisie oraz zgłoszenie członkostwa w Serwisie oznacza wyrażenie zgody na warunki sformułowane w niniejszym Regulaminie, oraz związanie nim każdorazowo w przypadku podjęcia korzystania z Serwisu. Użytkownicy odwiedzający Serwis, którzy nie zarejestrowali się jako Członkowie Serwisu, związani są postanowieniami Regulaminu w zakresie wynikającym z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.8. Osoby korzystające z serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego pod adresem https://gryonline.naprzerwie.pl/rules/privacy-policy będącej częścią Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

1.9. Postanowienia niniejszego Regulaminu ulegać mogą zmianom stosownie do postanowień punktu 10.3. poniżej.

1.10. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z usługi Użytkownik winien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Serwisu. Informacje o wymaganiach sprzętowych i programowych znajdują się w pkt. XII niniejszego Regulaminu oraz są przekazywane Użytkownikowi przed każdym zawarciem umowy.

1.11. Gry oferowane w Serwisie będą mogły zostać wykorzystane w pełni pod warunkiem, że komputer gracza spełnia odpowiednie wymogi techniczne, szczegółowa specyfikacja sprzętowa określona została pod adresem https://gryonline.naprzerwie.pl/help Osoba korzystająca z serwisu jest wyłącznie odpowiedzialna za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy swoim systemem komputerowym a Serwisem.

1.12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji gier lub opcji Serwisu ze względów natury prawnej lub technicznej, w tym:

a) względów ochrony prywatności, danych, lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu;

b) trudności technicznych związanych z działalnością Serwisu lub Internetu.

1.13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z przyczyn od niego niezależnych oraz z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu. W takim wypadku Użytkownicy i zarejestrowani Członkowie zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

II. Członkostwo i rejestracja w Serwisie

2.1. W celu podjęcia przez Użytkownika rywalizacji z innymi Użytkownikami w grach oferowanych w Serwisie, niezbędne jest dokonanie rejestracji Użytkownika i założenie indywidualnego konta Członka Serwisu (dalej: “Konto”). Użytkownik prawidłowo zarejestrowany w Serwisie określany jest mianem Członka Serwisu.

2.2. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że ukończył 18 lat, oraz posiada zdolność do czynności prawnych, lub że nie ukończył 18 lat ale korzysta z Serwisu za zgodą swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

2.3. Usługodawca oświadcza, że ze względu na uzależnienie wyniku rozgrywek w niektórych grach udostępnianych w Serwisie od szybkości, zręczności i spostrzegawczości Użytkownika, korzystanie z Serwisu może być utrudnione dla osób dotkniętych różnego rodzaju niepełnosprawnością, w szczególności narządu wzroku lub ruchową. Usługodawca informuje, że ze względu na obecny stan techniki komputerowej nie ma możliwości zapewnienia szczególnych zasad dostępu dla takich osób. Usługodawca oświadcza jednocześnie, że z chwilą, gdy stanie się to technicznie możliwe, zapewni możliwość udziału w rozgrywkach wymienionych osób.

2.4. Jeżeli Użytkownik podczas rejestracji wyrazi taką wolę, uzyskuje możliwość korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

2.5. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, podając dokładne i aktualne informacje o sobie. W przypadku, gdy Użytkownicy podają informacje odnośnie karty płatniczej/kredytowej, zobowiązani są upewnić się, że są w pełni uprawnieni do korzystania z tej karty, oraz dysponują środkami niezbędnymi do pokrycia obciążeń związanych z opłatami wnoszonym na rzecz Usługodawcy.

2.6. W przypadku, gdy podane przez Członka Serwisu podczas rejestracji dane wprowadzają w błąd, są niekompletne, lub nieścisłe Usługodawca upoważniony jest do usunięcia konta i anulowania rejestracji dokonanej przez Członka. W takim wypadku Członkowi Serwisu nie przysługują żadne roszczenia wynikające z utraty członkostwa w Serwisie.

2.7. Osoby korzystające z Serwisu zobowiązane są działać zgodnie z prawem znajdującym do nich zastosowanie w państwie, z którego uzyskują dostęp do Serwisu. W przypadku, gdy znajdujące zastosowanie regulacje zakazują lub nakładają ograniczenia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności w zakresie korzystania z gier udostępnianych w Serwisie. Członkowie zobowiązani są im się podporządkować.

2.8. Usługodawca może prowadzić obserwację lokalizacji, z których osoby korzystające z serwisu uzyskują dostęp do Serwisu oraz, w przypadku gdy zwraca się o to odpowiedni organ, używać odpowiednich technik w celu zablokowania dostępu do Serwisu z obszaru właściwości systemu prawnego, zgodnie z którym korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności gier udostępnianych w Serwisie, jest według posiadanych przez Usługodawcę informacji zakazane lub podlega ograniczeniom.

2.9. Ze względów bezpieczeństwa lub innych istotnych względów organizacyjnych lub technicznych Usługodawca może żądać od Członków zmiany hasła lub innych informacji wykorzystywanych dla uzyskania dostępu do Serwisu.

2.10. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli ten nie korzystał z niego przez okres co najmniej jednego roku od daty ostatniego logowania w Serwisie.

III. Zasady przeprowadzania rozgrywek

3.1. Serwis jest udostępniany w opcji dostępu darmowego. Niektóre funkcjonalności serwisu udostępniane są w formie dostępu płatnego. Aktualny cennik korzystania z Serwisu zamieszczony jest pod adresem https://gryonline.naprzerwie.pl/payments/vip

3.2. Uczestnictwo w niektórych oferowanych w Serwisie grach wymaga uzyskania przez Członka Żetonów. Żetony mogą zostać przez Członka uzyskane w drodze ich nieodpłatnego przydziału, w drodze Doładowania Konta zgodnie z cennikiem lub nieodpłatnie na warunkach promocji organizowanej przez Usługodawcę w ramach działalności Serwisu.

3.3. Zasady gry, punktacja, kwestie udziału w grze i wskazówki dla graczy dla każdej z gier sformułowane zostały w sekcjach poświęconych każdej z gier oferowanych przez Usługodawcę.

3.4. Po zakończeniu rozgrywki Usługodawca podaje Loginy graczy oraz uzyskane przez nich wyniki.

IV. Dane osobowe

4.1. Dane osobowe Użytkowników, tj. w szczególności adres mailowy, login oraz dane podane przez użytkownika w ramach edycji Konta są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) L119/40PL, z którego tekstem można zapoznać się tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

4.2. Administratorem danych osobowych jest Operator.

4.3. Dla celów świadczenia usług w Serwisie Operator przetwarza dane Użytkowników takie jak login oraz adres e-mail, numer IP Użytkownika oraz unikalny numer identyfikacyjny generowany na podstawie konfiguracji sprzętowej i programowej komputera.

4.4. Członek Serwisu może powierzyć Operatorowi do przetwarzania inne swoje dane osobowe zamieszczając je na stronie Dane Gracza. Dane te będą przez Operatora przetwarzane w zakresie ich prezentacji w Serwisie a także w celach marketingowych, jeśli Członek Serwisu wyrazi na to zgodę.

4.5. Członek Serwisu może w każdym czasie uzupełnić, zmienić lub usunąć dane zamieszczone na stronie Dane Gracza, jak również żądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, oraz żadać przeniesienia danych. Żądanie Członka Serwisu zmiany lub usunięcia danych, o których mowa w punkcie 4.3. jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia Konta Członka.

4.6. Po Rejestracji Uytkownika, w Serwisie widoczny jest obrany przez Członka Login, wyniki jego rozgrywek oraz uzyskane przez niego rekordy. Inne dane Członka, zwłaszcza mające charakter danych osobowych nie są domyślnie widoczne w serwisie..Członek może zmienić ustawienia swojej prywatności zaznacząjąc, że życzy sobie ujawnienia tych danych w Serwisie.

4.7. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji o Członku organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie ujawnienia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną przewidzianą przez RODO.

4.8. Operator posługuje się plikami typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają:

a) zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu uprawdopodobnienia, że Konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawne Login i Hasło do Konta.

b) gromadzenie niespersonalizowanych danych o ruchu w Serwisie dotyczących rozkładu tygodniowego miesięcznego i rocznego korzystania z Serwisu. Dane te są przechowywane w serwisie przez okres około roku.

c) zmian regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania wybranych gier.

4.9. Operator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych o anonimowym charakterze, które nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację osób, w szczególności o języku wybieranym przez Członków jako język serwisu, płci, wieku, profesji i zainteresowaniach Członków oraz innych podobnych informacji, jak również danych dotyczących rozkładu tygodniowego miesięcznego i rocznego korzystania z Serwisu, oraz o przebiegu rozgrywek. Dane te nie będą łączone z danymi o charakterze osobistym dotyczącymi Członków, ani też nie będą zestawiane z danymi mogącymi pozwolić na identyfikację Członków. Dane te są przetwarzane dla celów statystycznych i badawczych aby poprawić jakość usług świadczonych w Serwisie. Członek Serwisu może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w celach marketingowych.

4.10. Dane Członków przetwarzane są przez okres istnienia Konta w Serwisie. Po zakończeniu świadczenia usługi dane są jeszcze przechowywane przez Operatora przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

4.11. W celu uzyskania informacji odnośnie polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych Członków, zmiany lub uaktualnienia uprzednio przekazanych danych Członek może skontaktować się z Usługodawcą używając formularzy

a) https://gryonline.naprzerwie.pl/account/edit – do edycji dodatkowych danych w Serwisie;

b) https://gryonline.naprzerwie.pl/account/delete – do usunięcia danych z Serwisu;

c) https://gryonline.naprzerwie.pl/help/contact-form – dla celów zasięgnięcia informacji oraz w przypadku posłużenia się danymi osobowymi przez osobę nieuprawnioną.

d) pisząc na adres mailowy privacy@gamedesire.eu

4.12. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Serwisie w tym także kategorie podmiotów, którym Operator przekazuje dane osobowe można znaleźć pod linkiem https://gryonline.naprzerwie.pl/rules/privacy-policy

4.13. Użytkownik, który uważa, że jego prawa zostały naruszone w efekcie przetwarzania danych osobowych, może wnieść skargę do organu nadzorczego.

4.14. Dane są przetwarzane:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. /b/ RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której Użytkownik jest Stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy w zakresie jakim to jest niezbędne do zawarcia niniejszej umowy - świadczenia usługi dostępu do serwisu. Podanie tych danych jest warunkiem umownym bez którego nie mogą być świadczone usługi dostępu do Serwisu.

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. /a/ tj. w celu przesyłania za uprzednio wyrażoną zgodą informacji o Operatorze, w szczególności informacji o charakterze promocyjnym jak np. dodanie przez nowych funkcjonalności, promocje bonusy i wydarzenia. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego wcześniej dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak zgody nie umożliwia korzystania z Serwisu.

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. /f/ tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora lub partnerów Operatora w zakresie wyświetlania treści. Innymi słowy “uzasadniony interes” należy rozumieć np. jako możliwość i ułatwienia nawiązania kontaktu, wprowadzanie ulepszeń w serwisie, tworzenie statystyki.

V. Konta Członków w Serwisie oraz rozliczenia

5.1. Dana osoba może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie, które musi być przez nią samą założone a następnie może być wyłącznie przez nią samą użytkowane. Usługodawca zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania tego postanowienia poprzez przeprowadzanie kontroli unikalnego adresu internetowego (IP), adresu zwykłego, numeru karty kredytowej oraz danych dotyczących innych form płatności, wykorzystanych przy zakładaniu Konta.

5.2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Członka postanowienia powyższego punktu, Usługodawca uprawniony jest do zamknięcia wszystkich kolejnych Kont oraz anulowania Żetonów zgromadzonych na tych Kontach lub z nich pochodzących.

5.3. Kontynuowanie naruszeń, o których mowa w pkt 5.1. może spowodować podjęcie przez Usługodawcę decyzji o likwidacji wszelkich Kont danej osoby oraz wykluczenia jej z Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie prawo likwidacji wszelkich Kont, co do których powzięto uzasadnione podejrzenie, że są wykorzystywane lub podlegają kontroli tej samej osoby.

5.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia polegające na uzyskaniu dostępu do Konta Członka przez osoby nieuprawnione, jak również za skutki działań tych osób, mające charakter przestępczy lub inne. Do Członka należy zapewnienie, że jego Hasło do Konta jest należycie zabezpieczone.

5.5. Założenie Konta w Serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Członka zgody na dostęp Usługodawcy do informacji zgromadzonych na Koncie w celu weryfikacji zarzutów sformułowanych w skargach i reklamacjach oraz w związku z innymi zgłoszeniami ewentualnych naruszeń Regulaminu lub przepisów prawa.

5.6. Konto Członka służy do zarachowywania wpływów i odpływów Żetonów związanych z udziałem Członka w grach. Uzupełnienie Konta następuje w drodze doładowania przez Członka Żetonów przy użyciu karty płatniczej/kredytowej Członka bądź innych systemów płatności lub uzyskania ich przez Członka na warunkach organizowanej przez Usługodawcę promocji. Na konto zarachowywane są również Żetony uzyskane przez Członka w grach oferowanych w Serwisie. Członek może w dowolnym czasie sprawdzić aktualny stan swego konta w Serwisie.

5.7. Zawarcie transakcji dokumentowane jest przez usługodawcę zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży wystawiane są na wniosek nabywcy złożony nie później niż do upływu trzech miesięcy od dnia dokonania zakupu, na adres: gdhelp@ganymede.eu
Celem otrzymania faktury nabywca zobowiązany będzie podać wszelkie niezbędne dane wymagane przepisami prawa.

5.8. Żetony stanowią własność Usługodawcy. Nie mogą być one wykorzystywane w jakikolwiek sposób poza Serwisem, nie podlegają one zamianie na środki płatnicze jakiegokolwiek rodzaju i nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy Członkami ani innymi osobami.

5.9. Usługodawca zastrzega możliwość dokonania w wyjątkowych przypadkach, w szczególności wynikających z konieczności dokonania zmian w bazie technicznej Serwisu anulowania stanu Kont Członków. Jeżeli tak się stanie Usługodawca zobowiązuje się odtworzyć stan przepływów Żetonów na Kontach Użytkowników w okresie co najmniej 90 dni poprzedzających dzień, w którym stan danego Konta został anulowany, oraz przyznać Członkowi Żetony w wysokości sumy doładowań, jakie miały miejsce na jego Koncie w tym dziewięćdziesięciodniowym okresie.

5.10. Wraz z usunięciem Konta Członka z Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny, zgromadzone na nim Żetony zostają anulowane. Członkowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

5.11. Do Serwisu mogą być dodawane od czasu do czasu nowe lub dodatkowe usługi, które wymagać będą uiszczenia opłaty na warunkach, które zostaną wskazane przy wprowadzaniu zmian w niniejszym Regulaminie.

VI. Zasady korzystania z Serwisu oraz eliminacja nadużyć

6.1. Członek Serwisu powinien w korzystaniu z niego przestrzegać postanowień właściwego dla niego systemu prawnego, niniejszego Regulaminu oraz Netykiety Gracza.

6.2. Serwis może być używany przez Członków wyłącznie dla celów, o których mowa w punkcie 1.5. powyżej. Oznacza to, że Członkowie nie mogą:

a) korzystać z Serwisu dla jakichkolwiek innych celów;

b) wprowadzać do Serwisu jakichkolwiek materiałów lub korzystać z niego w inny sposób, dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, reklamy lub handlu;

c) korzystać z dostępu do Serwisu, lub gromadzonej za jego pośrednictwem informacji dla celów wysyłki nie zamówionej informacji handlowej (spamu).

6.3. Członkom nie wolno posługiwać się nieuczciwymi metodami w korzystaniu z Serwisu. Jakikolwiek środek techniczny, który umożliwia Członkom uzyskanie jakiegokolwiek wpływu na wynik rozgrywki w sposób inny niż poprzez wykazanie się zręcznością, refleksem, spostrzegawczością lub umiejętnością logicznego rozumowania lub też eliminację z gry elementu przypadku uważany jest za nieuczciwy w powyższym rozumieniu. W szczególności za nieuczciwej uważane jest posłużenie się wieloma Kontami, użycie programów lub instrukcji, które umożliwiają posłużenie się w grze sprzętem lub oprogramowaniem komputerowym, podawanie się za innego Członka, lub umyślne doprowadzanie do przegranej w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej, nieuzasadnione przeciąganie gry, przyrzekanie innym Członkom korzyści materialnej z tytułu wygranej lub przegranej. Ponadto, zabronione jest podejmowanie przez Członków działań mogących wywrzeć skutek w postaci przerwania lub zaburzeń w funkcjonowaniu Serwisu oraz używanie serwerów proxy w celu ukrycia danych umożliwiających zidentyfikowanie numeru IP Członka lub ominięcia zabezpieczeń Serwisu.

6.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) zawieszenia lub odmowy dostępu któregokolwiek z Członków dostępu do Serwisu, lub jego części;

b) anulowania zapisanych na Koncie wygranych, statystyk Członka, rankingów i Żetonów.

jeżeli zachowanie Członka uznane być może za naruszenie prawa, Regulaminu lub szczególnie poważne naruszenie Netykiety Gracza. Osoba, której zawieszenie lub odmowa dotyczy nie może dokonać powtórnej rejestracji lub korzystać z Serwisu bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

6.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwości korzystania z Serwisu z posłużeniem się określonym adresem IP lub określonym zindywidualizowanym sprzętem komputerowym. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby poinformować osoby korzystające z Serwisu z posłużeniem się tym adresem IP lub sprzętem o zaistniałej blokadzie oraz jej przyczynach. Osobom tym nie przysługują z tytułu blokady żadne roszczenia. Wniosek o usunięcie blokady podlega rozpatrzeniu w trybie postępowania reklamacyjnego

6.6. Członek odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane w Serwisie lub z użyciem Serwisu z użyciem wybranego przez siebie Loginu i Hasła.

6.7. Członek Serwisu może założyć i utrzymywać w Serwisie pod adresem https://gryonline.naprzerwie.pl/player/Login własną podstronę („Strona Gracza”) i gromadzić na niej pochodzące od siebie materiały, jak również kształtować odnośniki do Strony Gracza zamieszczane w Serwisie – w granicach opcji korzystania udostępnionych mu przez Usługodawcę i z przestrzeganiem zasad niniejszego Regulaminu. W szczególności, Członek Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane do Serwisu materiały w tym materiały mające charakter danych osobowych lub materiałów, na których ciążą lub ciążyć mogą jakiekolwiek prawa własności intelektualnej.

6.8. Członek odpowiedzialny jest za to, że żaden materiał przesłany przez niego do Serwisu, jak również żadne działanie lub wysłana wiadomość będące w związku z Serwisem, nie będzie:

a) stanowić naruszenia praw własności intelektualnej jakiejkolwiek podmiotu,

b) stanowić naruszenia obowiązującego prawa, w tym przepisów prawa karnego;

c) nosić znamiona działań obraźliwych, grożących, naruszających przyjęte normy obyczajowe, dopuszczania się obrazy uczuć religijnych, o charakterze pornograficznym, fałszywych, niewiarygodnych lub wprowadzających w błąd;

d) stanowić przyrzeczenia lub wezwania do składania przyrzeczeń korzyści materialnych z tytułu wygranej lub przegranej.

6.9. Członek przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca uprawniony jest do wycofania z Serwisu jakiegokolwiek materiału, co do którego bazując na własnych źródłach informacji lub opierając się na doniesieniach Członków lub innych osób lub organów stwierdzono, że może on stanowić naruszenie prawa, niniejszego Regulaminu, Netykiety Gracza lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia Serwisu. Niemniej każdy Użytkownik powinien mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi kontroli materiałów wprowadzanych przez Członków do Serwisu.

6.10. Usługodawca informuje, że wszelkie dostrzeżone przypadki ewentualnych nadużyć mogą być zgłaszane za pomocą formularza udostępnionego w Serwisie w sekcji „Zgłaszanie naruszeń” lub za pomocą wskazanego tam adresu e-mail.

6.11. Członek Serwisu może zażądać usunięcia swojego Konta Członka oraz zaniechania przetwarzania swoich danych osobowych kierując do Usługodawcy oświadczenie przy użyciu formularza https://gryonline.naprzerwie.pl/help/contact-form w przypadku, gdy uzna, że dalsze korzystanie z usług świadczonych w Serwisie mogłoby zagrozić jego żywotnym interesom w szczególności stać się źródłem problemów zdrowotnych. W takim przypadku Konto Członka zostanie usunięte niezwłocznie po wylogowaniu Członka z Serwisu. Oświadczenie Członka Serwisu ma charakter nieodwołalny, a Członkowi nie przysługują z tytułu jego złożenia żadne roszczenia.

VII. Odpowiedzialność Usługodawcy

7.1. Usługodawca informuje, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie kontroluje, ani nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawdą lub odpowiedni dobór materiałów dostępnych w Serwisie wprowadzonych do niego przez Członków lub jakiekolwiek osoby trzecie.

7.2. Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że Usługodawca zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

7.3. Usługodawca informuje, że w zakresie korzystania z Serwisu należy zachować ostrożność nie mniejszą niż w przypadku działań podejmowanych poza środowiskiem sieci informatycznej. Należy uwzględniać, że choć Członkowie Serwisu związani są określonymi zakazami, osoby działające w Serwisie mogą dostarczać informacji lub podejmować inne działania, mające charakter mało wiarygodny, wprowadzający w błąd lub nawet sprzeczny z prawem. Ponadto powinno się mieć na uwadze, że osoby te niekoniecznie muszą być tymi, za które się podają.

7.4. Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko osób korzystających. W związku z tym, w zakresie dozwolonym prawem Usługodawca oraz osoby nim zarządzające, jego dostawcy i pracownicy zwolnieni są z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z lub mającej związek z Serwisem oraz materiałami wprowadzonymi do niego przez Członków lub jakiekolwiek osoby trzecie.

7.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z Serwisu za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy lub jego pracowników. Usługodawca nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on odpowiedzialności.

7.6. Z zastrzeżeniem powyższego punktu, całkowita odpowiedzialność Usługodawcy wynikająca z niniejszego Regulaminu w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty będącej równowartością sumy doładowań Konta Członka w okresie 12 miesięcy poprzedzających chwilę powstania ewentualnego roszczenia Członka.

7.7. Niniejszy Regulamin nie ogranicza w żaden sposób odpowiedzialności Usługodawcy za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu będący konsekwencją popełnionego zaniedbania, lub odpowiedzialności jakiegokolwiek innego rodzaju, która z mocy prawa nie może podlegać wyłączeniu. Nie wywiera również wpływu na prawa Członków wynikające z ustaw konsumenckich.

7.8. W przypadku, gdy:

a) w Serwisie wystąpił błąd techniczny powodujący przerwanie zawodów w ich trakcie;

b) Usługodawca ustalił, że jest on wyłącznie odpowiedzialny za wystąpienie błędu,

po zbadaniu przyczyn wystąpienia błędu Usługodawca zwróci na Konto Członka sumę stanowiącą równowartość opłat pobranych z Konta z tytułu uczestnictwa w danej rozgrywce. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek wygranych, które potencjalnie mogły przypaść w przerwanej rozgrywce.

7.9. Osoba korzystająca z Serwisu odpowiada za ewentualne szkody Usługodawcy związane z wytoczeniem powództwa, postawieniem zarzutów i poniesieniem wydatków w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu dokonanego przez osobę korzystającą lub używane przez nią w korzystaniu z Serwisu urządzenie.

VIII. Własność intelektualna

8.1. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostające w lub odnoszące się do Serwisu, inne niż materiały wniesione do Serwisu przez Członków stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Fakt, że skopiowanie materiałów dostępnych na stronie nie rodzi trudności nie oznacza, że postępowanie takie jest zgodne z prawem. Co za tym idzie nikt nie może kopiować rozpowszechniać, prezentować publicznie lub sporządzać jakichkolwiek utworów zależnych na podstawie Serwisu lub jakichkolwiek innych materiałów uzyskanych z Serwisu bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy lub przez Członków, od których materiały pochodzą.

8.2. Nadsyłając jakiekolwiek materiały do Serwisu Członkowie:

a) oświadczają, że są do tego w pełni uprawnieni;

b) udzielają Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie, publiczną prezentacje oraz tworzenie i korzystanie z utworów zależnych z tych materiałów wyłącznie w celu ich przetwarzania i wyświetlania w Serwisie i przez Serwis, stosownie do niniejszego Regulaminu;

c) wyrażają zgodę na adaptację materiałów w procesie korzystania z nich, a w konsekwencji - zgodę na niewykonywanie ich praw osobistych w szczególności zaniechanie identyfikacji siebie jako autorów wymienionych materiałów.

IX. Postępowanie reklamacyjne

9.1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług w Serwisie należy zgłaszać posługując się formularzem na stronie https://gryonline.naprzerwie.pl/help/contact-form

9.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko i Login składającego reklamację, jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.

9.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu, nie później niż w terminie 7 dni.

9.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, lub listownie na adres podany w reklamacji.

X. Prawa konsumentów

10.1. Będącemu konsumentem Użytkownikowi, mającemu zwykłe miejsce pobytu w Polsce, przysługują prawa określone w niniejszym rozdziale. Takiemu Użytkownikowi każdorazowo przesłane zostanie na wskazany przy rejestracji w Serwisie adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy wraz ze szczegółowymi informacjami o przedmiocie i warunkach umowy, sposobie zapłaty, danych Usługodawcy, wymaganiach sprzętowych i programowych oraz o przysługujących konsumentowi prawach, w szczególności uprawnieniach reklamacyjnych oraz prawie do odstąpienia od umowy.

10.2. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy, czyli od dnia rejestracji w Serwisie (dla usługi korzystania z Serwisu) lub od dnia nabycia Żetonów (dla usługi Doładowania).

10.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków. W tym celu można posłużyć się wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

10.4. Do zachowania czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.

10.5. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownikowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.

10.6. W związku z wykorzystywaniem w Serwisie między innymi takich sposobów płatności, w przypadku których nie jest możliwe dokonanie zwrotu płatności w ten sam sposób, warunkiem skorzystania przez Użytkownika przy pierwotnej transakcji z takiego sposobu płatności będzie uprzednie wyrażenie przez Użytkownika zgody na inny sposób ewentualnego zwrotu płatności.

10.7. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności po odstąpieniu od umowy.

10.8. Jeżeli Użytkownik zażąda udostępnienia Żetonów przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy, o czym zostanie dodatkowo poinformowany bezpośrednio po zawarciu umowy o Doładowanie. Po wyświetleniu się tej informacji, Użytkownik będzie mógł albo rozpocząć korzystanie z Żetonów po uprzednim wyrażeniu zgody na rozpoczęcie korzystania z gry przed upływem terminu do odstąpienia od umowy albo zrezygnować z rozpoczęcia gry w danym momencie. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie gry Użytkownikowi zostanie przesłane na wskazany przy rejestracji w Serwisie adres e-mail potwierdzenie wyrażenia tej zgody.

XI. Wymagania techniczne

11.0. Usługodawca informuje, że w do poprawnego działania serwisu wymagane są następujące komponenty:

- Dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego

- zainstalowana Przeglądarka internetowa w jednej z poniższych wersji:

 • Chrome w wersji co najmniej 37+
 • Firefox w wersji co najmniej 32+
 • Internet Explorer w wersji co najmniej 10+
 • Opera w wersji co najmniej 24+
 • Safari (tylko dla produktów Apple) w wersji co najmniej 6+

- zainstalowany program Adobe Flash Player w wersji co najmniej 11.4

XII. Postanowienia końcowe

12.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Członek Serwisu nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

12.2. W zakresie zagadnień nie ujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

12.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowo zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna wersja regulaminu będzie zamieszczania w Serwisie. W przypadku tego rodzaju, powiadomienie o fakcie dokonania zmian nastąpi na stronie głównej Serwisu a nowa wersja Regulaminu wejdzie w życie w stosunku do wszystkich Usług Serwisu:

a) z upływem miesiąca licząc od dnia zamieszczenia zmian Regulaminu w Serwisie lub późniejszej daty wskazanej przez Usługodawcę, jeżeli zmiany dotyczą materialnych postanowień niniejszego Regulaminu mogących mieć ujemny wpływ na sytuację Członków Serwisu; jeżeli w związku ze zmianą Członek nie chce być związany nową wersją Regulaminu, powinien powiadomić o tym Usługodawcę zanim nowa wersja wejdzie w życie i z tą datą zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu;

b) niezwłocznie z chwilą zamieszczenia w Serwisie lub w innym terminie wskazanym przez Serwis, jeżeli zmiany nie dotyczą materialnych postanowień, lub nie są w stanie ujemnie wpłynąć na sytuację osób korzystających z Serwisu.

12.4. Do oceny praw i obowiązków Usługodawcy oraz osób korzystających z Serwisu z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zastosowanie znajduje prawo polskie. Członek serwisu jest odpowiedzialny za znajomość praw obowiazujących w jego/jej miejscu zamieszkania w odniesieniu do wszelkich aspektów korzystania z serwisu gryonline.naprzerwie.pl. Członek serwisu korzysta z serwisu z własnej woli i jest odpowiedzialny za zgodność swoich działań z prawem miejscowym w zakresie odnoszącym się do korzystania z serwisu gryonline.naprzerwie.pl.

12.5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Serwisu jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego

12.6. Osoby korzystające z Serwisu mogą skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta (Usługodawca) za pomocą:

Biuro Obsługi Klienta (ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków), jest do dyspozycji użytkowników serwisu: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

Zasady Odpowiedzialnego Grania

Celem serwisu jest dostarczenie jego użytkownikom rozrywki, umożliwienie im nawiązania kontaktów i dyskusji w gronie osób zainteresowanych grami, oraz wzbogacenie ich wiedzy o zagadnieniach związanych z graniem. Udostępniając Serwis mamy nadzieję, że wszyscy jego użytkownicy podejmują korzystanie z usług Serwisu w tym właśnie celu. Może się jednak zdarzyć, że korzystanie z usług Serwisu zamiast być źródłem rozrywki stanie się dla niektórych spośród ich użytkowników formą spędzania nadmiernej ilości czasu i pieniędzy. Są to przypadki rzadkie a przede wszystkim możliwe do uniknięcia, przy przestrzeganiu kilku podstawowych zasad:

 • Gram dla rozrywki.
 • Gram na punkty bez żadnej materialnej wartości, jestem świadom, iż chodzi tu tylko o satysfakcję z wygranej.
 • Próbuję wygrać, ale nigdy nie próbuję się odegrać.
 • Nie gram, gdy jestem przygnębiony, zmęczony, zniechęcony.
 • Umiem spędzać czas również w inny sposób niż tylko uczestnicząc w grze.

Pamiętaj, że gdy poczujesz, że gra staje się dla ciebie czymś więcej niż tylko źródłem rozrywki możesz zgodnie z pkt 6.11 regulaminu serwisu zażądać usunięcia Twojego Konta Członka i trwałego uniemożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych w Serwisie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: GameDesire Group S.A., ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi
 • Data zawarcia umowy
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.